Производител на висококачествен гел за ултразвукови и електрокардиографски изследвания.
 

     

 
Производител на висококачествени стерилни и нестерилни еднократни медицински изделия.   

Производител на висококачествени стерилни и нестерилни еднократни медицински изделия.